En'am Suresi'nin konusu ve önemi nedir?

En'am Suresi'nin konusu ve önemi nedir?

En'am Suresi, Hz. İbrahim (a.s) ve çocuklarının peygamberlik hikayesine atıfta bulunur ve İslam dinini önceki peygamberlerin yolunun ve hedeflerinin bir devamı olarak tanıtır.

En'am Suresi, Kur'an-ı Kerim'in altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. Sure ismini 136. 138. ve 139. âyetlerinde geçen koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinsi evcil hayvanları ifade eden En'am kelimesinden alır. Allah'ın birliği ve puta tapmayı reddeden ayetlerinden dolayı Hüccet suresi ismiyle de anılır.

Kur'an'da "elhamdülillâh" ile başlayan 5 surenin ikincisidir. Surede Allah'ın birliğinden ve sıfatlarından peygamberlikten, vahiyden, yeniden dirilişten, batıl inanışların reddinden, doğru inanışa ulaşmanın yollarından bahsedilmektedir.

Ağırlıklı olarak Allah’ın birliği (tevhid), ilim, irade, kudret, adalet gibi sıfatları; peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme, müşrik ve inkârcı zümrelerin bâtıl inançlarının reddi, doğru inanca ulaşmanın yolları vb. itikadî konulardır. Surede ayrıca Hz. Peygamber’in şahsına ve risâletine yapılan itirazlar cevaplandırılmış, uğradıkları sıkıntılar yüzünden kaygıya ve üzüntüye kapılan Hz. Peygamber ile arkadaşlarına teselli ve ümit verilmiştir. Hz. İbrâhim’in, aklıyla ve gözlemleriyle Allah’ın varlığı ve birliği hakkında kesin bilgi ve inanca ulaşmasını anlatan âyetler İslâm âlimlerinin özellikle ilgisini çekmiştir. Ayrıca 151-153. âyetleri İslâm ahlâkının başta gelen kurallarını ihtiva etmektedir.

Rivayetlerde nakledildiğine göre, Enam Suresi çok yüce bir makama sahiptir. Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, İmam Rıza’dan (a.s) naklettiği bir rivayet esasınca En'am Suresi'nin tesbih ve tehlil ‘‘La havle velâ kuvvete illâ billâh’’ (“Güç ve kuvvet, sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.”) söyleyen 70 bin melek eşliğinde bir yerde nazil olduğunu yazmıştır. En'am Suresi'ni okuyan herkes için o melekler kıyamet gününe dek tesbih söylerler.  Bu hadis-i şerifin bir benzeri de Allah Resulü’nden (s.a.v) nakledilmiştir.  Aynı şekilde "Sevabu’l Amal" kitabında İmam Sadık (a.s) dan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: "En'am Suresi, 70 bin meleğin eşliğinde bir yerde Allah Resulü’ne (s.a.v) nazil olmuştur. Öyleyse, En'am Suresi'nin değerini ve azametini biliniz. Zira En'am Suresi'nde 70 yerde İsm-i Azam zikredilmiştir. Eğer insanlar bu surede ne olduğunu bilselerdi, asla onu okumayı terk etmezlerdi."

(iqna.ir)