Şehit Murtaza Mutahhari'nin Hayatı

Şehit Murtaza Mutahhari'nin Hayatı

 
ŞEHİT MUTAHHARÎ (r.a)
MURTAZA B. MUHAMMED HÜSEYİN MUTAHHARÎ
[Ö. 1979]

 
DOĞUMU VE TAHSİL DÖNEMİ
Mutahharî (r.a), 1919'de maneviyat dolu bir hanede dünyaya geldi.
Babası  Şeyh Muhammed  Hüseyin Mutahharî  (r.a)  oğluna Murtaza
ismini verdi. Murtaza çocukluk dönemini anne ve babasının şefkat ve
terbiyesi  altında  geçirmekteydi. Çok  küçük  yaşta  babasının  yanında
Ehlibeyt'in (Aleyhimusselam) maarifiyle aşina oldu. 12 yaşında büyük bir
aşk ve azimle Meşhed Havzası'na girdi.
 
Meşhed Havzası'ndan 4 yıl istifade ettikten sonra Kum Havzası'na
hicret etti. Ders ve mütalaaya olan merakı ve heyecanı havza üstat ve
öğrencilerinin dikkatini üzerine topladı.
 
Havzada  İmam  Humeynî'nin  (r.a)  ahlak  derslerine  katıldı  ve  ne
aradığını  buldu.  Büyük  üstat  İmam  Humeynî'nin  (r.a)  derslerinden
ilim ve ahlak susuzluğunu giderdi.

Murtaza, havzada ilmî araştırmalarla, tahsil ve tedrisle meşgulken
gece münacat ve ibadetlerinden de gafil olmadı.
Usul ve fıkıh derslerini Ayetullah Burucerdî (r.a), hikmet ve felse-
fe derslerini İmam Humeynî  (r.a),  ilahiyat ve şifa kitaplarını Allame
Tabatbaî'nin  (r.a)  huzurlarında  okudu.  O,  Dr.  Şehit  Beheştî  (r.a),
İmam Musa Sadr (r.a) ve Dr. Ahmed Ahmedî (r.a) gibi büyük âlimlerle

beraber  Perşembe  ve Cuma  günleri  büyük müfessir  ve  filozof
Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî'nin (r.a) evindeki özel
derslere katılıyordu.
Şehit Mutahharî, Kum Havzası'nda Mutavvel, mantık, akait, felse-
fe, Resail ve Mekasib kitaplarının tedrisleriyle de meşgul oluyordu.
 
ŞEHİT MURTAZA MUTAHHARÎ'NİN (r.a) ÜSTATLARI
Şehit Mutahharî (r.a) büyük bir merak ve azim ile Meşhed ve Kum
havzalarında  uzun  yıllar  büyük  şahsiyetlerin  huzurlarından  istifade
etti ve birçok ilim dalında görüş sahibi bir üstat oldu. Huzurlarından
yararlandığı üstatlarından bazıları şunlardır:
1-Ayetullah Sadukî (r.a)
2-Ayetullah Maraşî Necefî (r.a)
3-Seyyid Sadruddin Sadr (r.a)
4-Seyyid Muhammed Rıza Gulpayganî (r.a)
5-Seyyid Muhammed Huccet (r.a)
6-Seyyid Ahmed Hansarî (r.a)
7-Seyyid Muhammed Taki Hansarî (r.a)
8-Seyyid Muhammed Muhakkik Yezdî (r.a)
9-Mirza Mehdi Aştiyanî (r.a)
10-Ayetullah Burucerdî (r.a)
11-Allame Tabatabaî (r.a)
12-Ayetullah İmam Humeynî (r.a)
13-Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazî İsfahanî (r.a)

TAHRAN'A HİCRET
Üstat Mutahharî  (r.a)  1952'de  Ayetullah  Ruhanî'nin  (r.a)  kızıyla
evlendi ve aynı yıl Tahran'a hicret etti.
 
Üstadın  bu  hicretini  bazıları  fakirlik  olarak  değerlendirdiler. An-
cak daha sonraları bu hicretin ilahî lütuf olduğu anlaşıldı. Tahran'daki
yıllarında Merv Medresesi'nde felsefe dersi vermeye başladı.
 
Üstat Mutahharî  (r.a) Merv Medresesi'nde  tedrisle birlikte konuş-
malar yapıyor, ilmî konulardaki şüphelere açıklık getiriyor ve yönel-
tilen sorulara cevap veriyordu.
1954'de Tahran Üniversitesi'nde  tedrise başladı… Uzun yıllar İla-
hiyat ve İslam maarifi derslerini tedris etti. Öğrencilere olan yakınlı-
ğı, samimiyeti ve onlarla kurduğu diyalog, öğrencileri kendisine hay-
ran etmişti. Üstat, üniversitede mantık, felsefe, kelam, irfan, usul, fı-
kıh, hikmet ve doktora bölümünde de uzun yıllar tedris etti.
 
AYETULLAH MUTAHHARÎ'NİN (r.a) FAALİYETLERİ
1-Telifleri
Mutahharî (r.a) 30 yıllık tahsil ve tedrisle Kurân ve Ehlibeyt ilim-
leri  tahsilinden sonra günümüzün en etkili silahı olan kaleme sarıldı
ve kitaplar yazmaya başladı. Birçok konuda  toplumun sorularına ce-
vaplar  vermesinin  yanı  sıra  çok  sayıda  kitap  da  kaleme  aldı.  İslam
dininin iyice tanınmadığını ve bu dinin halka yanlış aktarıldığını dü-
şünerek  kaleme  sarıldı  ve  birbirinden  değerli,  paha  biçilmez  eserler
yazdı.
2-Şia Mektebi Dergisi (Mecelle-i Mekteb-i Teşeyyü)
1957 yılında bir grup havza üstadı Mekteb-i Teşşeyyü isminde bir
dergi çıkardı. Üstat derin ilmî ve güçlü kalemiyle yazılar ve makale-
ler yazarak mektebe hizmet etti.

2- İslamî Tıp Derneği (Encümen-i İslamî-i Pezeşkan)
İslamî Tıp Encümenliği'nin kurulmasından sonra Üstat Mutahharî
(r.a)  bu  kuruluşu  bir  ışık  gibi  aydınlattı.  Üstat,  tevhid,  nübüvvet,
mead,  İslamî  tesettür,  kölelik,  İmam  Hasan'ın  (Aleyhisselam)  Barışı,
İmam  Sadık  (Aleyhisselam)  ve  hilafet  meselesi,  İmam  Rıza'nın
((Aleyhisselam)  veliahtlık  meselesi,  faiz,  banka  ve  sigorta  gibi  birçok
konuda konuşmalar yaparak adeta topluma ışık saçtı.
3-İran'da Materyalizm
Üstat Mutahharî'nin  (r.a), Materyalizm  kitabı  1971'de  İran'da  ya-
yımlandıktan  sonra  toplumda  büyük  bir  yankı  uyandırdı.  Bu  kitap,
mümin  ve  hak  âşıkları  için  vazgeçilmez  bir  kitap  oldu.  Bu  değerli
eser o kadar yoğun bir ilgiyle karşılandı ki 1978'de sekizinci baskısı-
nı yaptı.Üstat, bu kitabında birçok batıl ve  temelsiz grupların gerçek
yüzlerini ortaya çıkardı. Bu kitabın yayımlanmasından sonra Furkan
Grubu isimli bir örgüt; "Bu düşünceyi kabul edip, bize karşı çıkanla-
ra gereken cevabı veririz diye tehdit içerikli bir bildiri yayımladı. Üs-
tat (r.a) onlara şu cevabı verdi:
"Madem  insan dünyadan göçecek neden  İslam ve Kurân yolunda
olmasın. Benim bu yolda hiç bir kaygım ve korkum yoktur."
 
4-Kum Havzası'nda Tedris
Üstat Mutahharî  (r.a)  İmam Humeynî'nin  (r.a)  tavsiyesiyle  1972
den1978  yılına  kadar  haftada  iki  gün Kum'a  giderek  felsefe, Kuran
maarifi, Marksizm konularını tedris etti.


AYETULLAH MUTAHHARÎ'NİN (r.a) ESERLERİ
Üstat Mutahharî (r.a) ilmî konularda görüş sahibi bir üstat olduğu
gibi kalemde de eşsiz bir üstattı. Toplumu aydınlatan ve saadete gö-
türecek birçok eser miras bıraktı. Geriye bıraktığı birbirinden değerli
eserleri  günümüzde  de  canlılığını  korumakta  ve  genç  neslin  yoluna
ışık tutmaktadır.

Büyük  üstadın  kaleme  aldığı  eserlerden  yaklaşık  50  tanesi  basıl-
mış ve dünyanın birçok diline de tercüme edilmiştir.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
1-Aşinaî Ba Kuran
2-İslam ve Muktaziyat-i Zaman
3-İnsan-ı Kamil
4-Hemase-i Hüseynî
5-Mead
6-Nübüvvet
7-Adl-i İlahî
8-Sire Der Sire-i Eimme (Aleyhisselam)
9-Fıtrat
10-Felsefe-i Ahlak
11-Dastan-ı Rastan
12-Nizam-ı Hukuk-u Zen Der İslam
13-Kıyam ve İnkılâb-ı Mehdi (a.f)
14-Tevhid
15-Tevekkül ve Rıza
16-İnsan Şinasî
17-Mizan Tefsiri'ne haşiye
18-Seyri Der Nehcü'l-Belağa
19-Sire Der Sire-i Nebevî
20-Talim ve Terbiyet-i İslamî
İmam Humeynî  (r.a) Şehit Mutahharî'nin  (r.a) kitaplarını şu cüm-
lelerle  övmüştür:  "İstisnasız Şehit Mutahharî'nin  (r.a)  kaleme  aldığı
tüm eserleri faydalıdır."


AYETULLAH MUTAHHARÎ (r.a) VE İSLAM DEVRİMİ
Üstat Mutahharî (r.a) İran İslam Devrimi'nin aktif liderlerinden bi-
riydi.  15  Hurdad  Kıyamı'nın  zafere  ulaşmasında  büyük  rolü  oldu.
Ateşli konuşmalarıyla halka yol gösteriyordu. Aşura gecesi ulema ve

hatiplere hitaben şöyle dedi: "Gerçekleri söylemelisiniz! Tüm zorluk-
lar ve olaylar karşısında sabırlı olup kahramanca direnmelisiniz!"
İmam Hüseyin'in  ((Aleyhisselam) zalim hükümdar karşısında okudu-
ğu hutbeyi hatırlatarak Şah Muhammed Rıza Pehlevî'ye resmen savaş
ilan etti.
 Üstat bu konuşmasında sonra  tutuklanarak 2 ay hapse kapatıldı.
 
Üstat Mutahharî  (r.a)  İmam Humeynî'nin  (r.a) sürgününden sonra
büyük başarılara ve faaliyetlere imza attı. Dönemin başbakanı Hasan
Ali Mensurî'nin suikast olayında tüm planlara rağmen tamamen başa-
rıya  ulaştı.  İslam  devriminden  sonra  da  İmam Humeynî'nin  (r.a)  en
güvenilir müşaviri oldu.
 
AYETULLAH MUTAHHARÎ'NİN (r.a) ŞEHADETİ
Üstat Mutahharî (r.a) uzun yıllar şehadet aşkıyla yaşadı. Konuşma
ve makalelerinde sıkça şehadet makamından bahsetti. Sonunda uzun
yıllar arzuladığı bu makama çok yaklaşmıştı. Nihayet 12 Urdubeheşt
1979'de Furkan Örgütü tarafında şehit edildi.
Büyük üstadın eşi şöyle naklediyor: "Üstat, o günün gecesi aniden
uykudan  uyandı.  Bana  bir  rüya  gördüğünü  söyledi.  Rüyasında
Resulullah'ın dudaklarından öptüğünü ve hatta o sıcaklığı hissettiğini
söyledi. O  gün  sabah  evden  ayrılırken  sanki  bizlerden  bir  daha  eve
dönmeyecekmiş gibi vedalaştı. İşte o gün şehit edildi."
 
-Ruhu Şâd mekânı cennet olsun-