İMAM CAFER SADIK (AS) KISACA HAYATI

İMAM CAFER SADIK (AS) KISACA HAYATI

 

Adı: Cafer.

Lakapları: Sadık

Künyesi: Ebu Abdullah

Babası ve Annesi: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir’in kızı Ümmü Ferve.

Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi.

Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî.

İmamet Süresi: 34 yıl (114-148)

Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde, 65 yaşında Mansur Devaniki’nin emriyle zehirlenerek Medine’de şahadete erişti.

Mezarı: Medine-Baki Mezarlığı.

Yaşam Dönemi:

1) İmametten önceki dönem, 41 yıl (83-114).
2) İmamet dönemi, 34 yıl (114-148). Bu dönem Şiiliğin yaygınlaştığı bir dönemdir. İmam Sadık (a.s) Beniümeyye’yle Biniabbas’ın savaşmasından ortaya çıkan fırsattan yararlanarak geniş bir şekilde ilim havzaları teşkil etti, dört bin öğrenci yetiştirdi ve ilahî maarifi ihya ile mektebin istikrarını sağlamış oldu.

Çocukları:

1-İsmail

2-Abdullah

3-Ümmü Ferve.
Bu üçünün annesi İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s)’ın oğlu Hüseyin’in kızı Fatıma idi.

4-İmam Musa Kazım

5-İshak

6-Muhammed. Bunların annesi de Ümmü Veled idi.

7-Abbas

8-Ali

9-Esma

10-Fatıma.

 Bunlar da bir anneden dünyaya gelmişlerdir.

 

  Çocukluk dönemi

 

 İmam Sadık (a.s.) sevgili dedesi İmam Zeyne"ül Abidin (a.s.)"ın  hayatta bulunduğu dönemlerde dünyaya geldi; ve geceleri aziz sevgili dedesi ve  ninesinin Kur"an tilaveti, duaları ve münacatlarına şahit olarak yetişti. Babası İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) türlü hadiseler ve zorluklarla geçen hayatında ona daima destek verip yardımcı oldu. Babasıyla birlikte defalarca hacca gitti. şam yolculuğu sırasında ve gaddar Emevi halifesi Hişam"ın zulüm sarayında da babasını yalnız bırakmadı.

İmam Sadık (as)"ın hayatının ilk kısmı Abbasilerin Emevi devletini yıkmak için gizli davet dönemi denilen döneme raslamaktadır, bu dönemde Abbasiler halkı çeşitli sloganlarla Ehlibeyt"e davet etmektedir. Ama Ehlibeyt"ten kasıtları, gerçete Beni Haşim"den olan Peygamberin soyu değildir.

İmam Sadık`ı hem kıyamdan önce ve hemde kıyamdan sonra hedeflerine alet etmek için uğraşmışlardır ama İmam (as) onların siyasetini bildiği için buna alet olmamıştır.

 

      İmamet Dönemi

 

İmam Sadık"ın  imameti döneminde, İslam ülkelerinde çeşitli kıyamlar özellikle çmeyye oğullarının hükümetini yıkma amacıyla düzenlenen kıyamlar, çmeyye oğullarını hilafetten düşürüp, soylarını kesmekle sonuçlanan kanlı savaşlar ve beşinci İmam"ın yirmi yıl İslam ve Ehl-i Beyt öğretilerini yayması sonucunda meydana gelen ortam, altıncı İmam"a İslami bilgileri yaymak için daha münasip bir zemin hazırladı.

 

Altıncı İmam, çmeyye oğulları hilafetinin son zamanlarına ve Abbas oğulları hilafetinin ilk zamanlarına rastlayan imameti devrinde hazırlanan fırsatları elden kaçırmayıp dini öğretileri geniş alanda yaymaya başladı. çeşitli aklî ve naklî fenlerde bir çok ilmi şahsiyetler eğitti. Bunların başlıcaları şunlardır: Zürare, Muhammed b. Müslim, Mümin-i Tak, Hişam b. Hakem, Eban b. Teğlib, Hişam b. Salim, Hüreyz, Hişam-i Kelbi Nessabe, Cabir b. Hayyan-i Sufi (kimya alimi) hatta Ehl-i Sünnet alimlerinden olan Süfyan-ı Sevri, Hanefi mezhebinin reisi Ebu Hanife, Kadı Sekuni, Gazi Ebu"l Bahteri gibiler onun öğrenciliğini yapmakla övünüyorlardı. (Hazretin eğitim merkezinden dört bin mühaddis ve bilginin mezun olduğu meşhurdur.) İmam"ın bu ilmi inkılabını farkeden Mensur halkı Ehlibeyt"ten uzaklaştırmak için diğer Ehlisünnet alimlerine değer verip onların reklamını yapmıştır.

 

 Abbasi halifelerinin en zalim ve rezillerinden olup zorbalık, hile ve baskı oluşuyla tanınan Mansur Devaneki İmam Sadık'ı (a.s) sürekli sıkı şekilde gözaltında tutuyor, casusları vasıtasıyla İmam'ın (a.s) her hareketini denetlemeye çalışıyordu. İmam'a sırf eziyet etmek ve birkaç defasında da onu şehid etmek niyetiyle Medine'den şama getirtmiş, ama henüz ilahi takdirin vakti dolmadığından, hiçbirinde başarılı olamamış ve iğrenç emelini gerçekleştirememişti.

 

 Ancak İmam Sadık (a.s) imametinin son yıllarında Abbasi halifesi Mansur"un baskılarına maruz kalarak zor günler geçirdi. çmeyye oğulları tarafından şii seyyitlere yapılmayan zulümler Abbasiler eliyle yapıldı. Onun emriyle şiiler grup grup yakalanıp, karanlık hapislerde işkencelerle hayatlarına son verildi. Bir kısmının başını kesip bir kısmını diri diri toprağa gömdürdü. Bazılarını binaların temeline yahut duvarların arasında bırakarak saraylar yaptırdı.

Mansur, altıncı İmam"ın Medine"de yakalanmasını emretti. (Daha önce Abbasi halifesi Seffah"ın emriyle de yakalanıp Irak"a götürülmüştü. Ondan daha önce beşinci İmam"la birlikte Dimeşk"e götürülmüştü).

 

       Şehadet

 

 

Bir süre İmam"ı göz altında sakladılar. Defalarca onu öldürmek istediler ve ihanetler ettiler. Bilahare Medine"ye dönüş iznini verdiler. İmam Medine"ye döndü. Denilebilir ki geri kalan ömrünü takiyye ve inzivada geçirdi. Sonunda Mansur"un emriyle zehirlenip şehit edildi.