Allame Tabersi'nin Hayatı (1075-1154)

Allame Tabersi'nin Hayatı (1075-1154)

ALLAME TABERSİ (r.a) EBU ALİ FAZL B. HASAN TABERSİ
[ 467-548 h./1075-1154 m.]
 
Allame Ebu Ali Fazl b. Hasan Tabersi  (r.a) emsaline az  rastlanan
Şia'nın büyük ve güzide müfessirlerindendir.
Kendi döneminde yaygın olan ilimlere son derece vakıftı. Özellik-
le  tefsir dalında övgüye değer büyük bir müfessirdi. Buradaki çaba-
mız  siz  değerli  okuyuculara  o  büyük  Kuran  müfessirinin  bereketli
hayatından bir nebze de olsa kesitler aktarmaktır.
DOĞUM YERİ
Allame Tabersi (r.a), 1075 yılında dünyaya gözlerini açtı.
 Babası Hasan b. Fazl Tabersi ona Fazl  ismini verdi.

 Doğum yeri hakkında
elimizde kesin bir bilgi olmasa da  tarihçiler onun Taberistan (İran'ın
Mazenderan) bölgesinden olduğunu kaydetmişlerdir.


ALLAME'NİN (r.a) EĞİTİMİ
Fazl b. Hasan (r.a) çocukluk ve öğrenim dönemini İmam Rıza'nın

(aleyhisselam) şehri olan mukaddes Meşhed şehrinde geçirdi. Birkaç yıl
içinde okuma, yazma ve Kuran-ı Kerim'i öğrendi. Sonra kendisini İs-
lami  ilimler  tahsili  için hazırladı. Tahsil döneminde kayda değer ba-
şarılar elde ederek Arap edebiyatı,  tefsir, hadis,  fıkıh ve usul  ilimle-
rinde görüş sahibi oldu.
O dönemde matematik ve cebir ilimleri yaygın olmamasına ve in-
sanlar  tarafından  fazla  rağbet  görmemesine  rağmen Allame Tabersi
(r.a) bu ilimlerde de içtihat sahibi oldu.
 
Allame Tabersi'yi bu konuma taşıyan bazı üstatlarını şunlardır;
1-Ebu Ali Tusi (r.a), şeyh Tusi'nin oğlu.
2-Cafer b. Muhammed Duristi (r.a)
3-Abdülcabbar Mukirri Nişaburi (r.a)
4-Seyyid Muhammed Curcani (r.a)
5-Abdullah Kaşiri (r.a)
6-Ebu'l Hasan Ubeydullah Muhammed Beyhaki (r.a)
7-Seyyid Mehdi Hüseyni Kayini (r.a)
8-Hasan b. Babiveyh Kummi Razi (r.a)
 
ALLAME TABERSİ (r.a) ŞİİR MEYDANINDA
Allame Tabersi (r.a) gençlik yıllarında birçok şiirler yazmıştır. Şi-
irlerinin içeriğinden, şiir dilini çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Bir şii-
rinde Ehlibeyt'e  (aleyhimusselam)  olan  sevgisini  ve  alakasını  şöyle  dile
getirmiştir:
Gündüzlerimi  sizi anmakla  süslüyor, uykularımı da  sizi görmekle
tatlandırıyorum
Eğer yurdunuzdan ayrıldıysanız, kalbim sizin yurdunuzdur.
Dünya  havadislerinin  şikâyetinden,  ümmetin  sizlerden  yüz  çevir-
mesinden korkum yok;  
Zira Allah'ın zaferi size nasip olmuş, faziletler size verilmiştir.

Sevginizin kalbimde yer almasına, size köle olmam şahittir.
Dünya hayatı sizlere iyi davranmazsa öncekiler sizlere örnekti.
Nice büyük sorunlar sizinle çözülmekte, sizinle sorunları olan yok
olmaktadır.
Altının  dağdan  çıkarılıp  arıtıldığı  gibi,  Allah'ta  sizleri  tertemiz
arındırdı
 
KUTLU HİCRET
Eminu'l İslam Tabersi (r.a) yaklaşık 54 yıl mukaddes Meşhed şeh-
rinde kaldı. Sebzivar ahalisinin daveti üzerine, oradaki tebliğ, telif ve
öğrenci  yetiştirme  imkânlarını  göz  önünde  bulundurarak  1129'da
oraya hicret etti. Şeyh Tabersi'nin (r.a) oradaki ilk görevi Irak kapısı
Medresesinin Müdüriyetini üstlenmek oldu. Onun önderliği ve tavsi-
yeleriyle  medrese  büyük  bir  ilim  merkezine  dönüştürüldü.  İran'ın
uzak  ve  yakın  şehirlerinden  talebeler  buraya  akın  ettiler.  Talebeler
çeşitli ilim dallarında eğitime başladılar ve Şeyh Tabersi'nin (r.a) ya-
nında fıkıh, usul, tefsir dersleri aldılar.
Şeyh Tabersi'nin (r.a) yetiştirdiği öğrencilerden bazıları
1-Raziyuddin Hasan Tabersi (r.a), Şeyh'in kendi oğlu.
2-Kutbuddin Ravendi (r.a)
3-Muhammed b. Ali b. Şehraşub (r.a)
4-Ziyauddin Fazlullah Hasan Ravendi (r.a)
5-Şeyh Muntecebuddin Kummi (r.a)
6-Şazan b. Cebrail Kummi (r.a)
7-Abdullah b. Cafer Duristi (r.a)
8-Seyyid Şeref Şah Hüseyin Eftesi Niyşaburi (r.a)
9-Burhaneddin Kazvini Hemedani (r.a)
 
ŞEYH TABERSİ’NİN (r.a) TELİFLERİ
Eminu'l-İslam  Tabersi  kendisini  İslam,  Kurân  ve  Ehlibeyt'e

(aleyhimusselam) hizmete adamıştır. Üstlenmiş olduğu ağır sorumluluk-
larla  birlikte  İslam  ve  Şia  âlemine  birçok  kalıcı  eser  bıraktı.  Şeyh
Tabersi  (r.a)  gençliğinden  beri  içindeki  arzusu  ilahi  kitaba  tefsir
yazmaktı. İlahi yardım ve lütfüyle 60 yaşlarında üç ayrı metotla kalı-
cı ve paha biçilmez üç  tane  tefsir yazdı. Yazmış olduğu  tefsirler gü-
nümüzde  de  canlılığını  korumaktadır  ve  tüm müfessirler  yazdıkları
tefsirlerinde ondan istifade etmektedirler.
 
Eserleri:
1-el-Adabu'l Diniyye
2-Esraru'l Emame
3-Tacu'l Mevalid
4-el-Cevahir
5-Hakaiku'l Umur
Şeyh Tabersi'nin yazmış olduğu meşhur tefsirler:
 
1-Mecmau'l-Beyan
Şeyh Tabersi şöyle anlatır:
"Tüm gücümle samimi duygular ve ihlâslı bir niyetle çeşitli tefsir-
leri  önüme  koydum. Allah'tan  yardım  dileyerek  tüm  tefsir  ilimlerini
içeren bir tefsir yazmak istedim. Tefsirime kıraat, İ'rab, manaları zor
olan lügatler, ayetlerin iniş sebepleri, kıssalar, diyet, ahkâm, helal ve
haram gibi konuları sığdırdım.”
Şeyh Taberisi'nin  (r.a) Mecmau'l-Beyan  tefsirini  yazması  konu-
sunda  çeşitli  nedenler  nakledilmiştir.  Bazı  tarihçiler  Şeyh'in  kendi-
sinden şöyle nakletmişlerdir;
"Bir gün Allame kalb krizi geçirir, ailesi Şeyhin öldüğünü zannede-
rek onu defnederler. Şeyh bir süre sonra kendisine geldiğinde kabirde
olduğunu  anlar.  Defnedildiği  mezardan  kurtulmanın  hiçbir  yolunun
olmadığını anlayınca; "Allah'ım eğer beni şu kabirden kurtarırsan se-
nin kitabın Kuran'ı Kerim'e bir tefsir yazacağım diye Allah'a ahdeder.
O gece kefen hırsızları Şeyh'in mezarını açarak kefeni şeyhin üzerin-
den çıkarmak  isterler; bu sırada Şeyh hırsızın elinden yakalar. Bunun

üzerine  hırsız  korkusundan  titrer, Allame  onunla  konuşunca  korkusu
daha  da  artar. Allame  onu  sakinleştirmek  için  başından  geçen  olayı
ona anlatır. Bunun üzerine adam sakinleşince Allamenin isteği üzerine
adam  Allame'yi  evine  götürür.  Allame  hırsızın  zahmeti  karşılığında
ona kefenle birlikte bir miktar para verir. Hırsız da yaşadığı bu olay-
lardan sonra  tövbe ederek Allah'a yönelir. Allame ahdine vefa ederek
Kuran-ı Kerim'e tefsir yazar."
Şeyh Tabersi Mecmau'l-Beyan tefsirini yazarken Şeyh Tusi'nin el-
Tibyan  tefsirinden de yararlanmıştır. Şeyh, bu  tefsiri 7 yıl  içerisinde
10 cilt olarak kaleme almıştır.
2-el-Kâfi el-Safi
Allame Tabersi (r.a) Mecmau'l Beyan'ı yazdıktan sonra büyük mü-
fessir olarak ün kazandı. Daha  sonra Carullah Zamahşeri'nin Keşşaf
tefsirini de sade bir dille kaleme alarak bir ciltte özetledi.
3-Cevamiu'l Camii
Allame'nin Mecmau'l-Beyan tefsirinden sonra en meşhur kitabıdır.
Bu eseri ilk iki tefsirinden sonra bir yıl gibi kısa bir zamanda yazdı.
Allame Tabersi (r.a) büyük ve güçlü bir müfessir olmanın yanı sıra
kendi asrının söz sahibi ve saygın fakihlerinden sayılmaktaydı. Alla-
me Tabersi (r.a) yazmış olduğu kitabında Kuran'da ahkâmla ilgili ge-
len 500 ayeti aşkın konudan bahseder. Önce başka mezhepler ve Şia
âlimlerinin görüşlerine  yer verdikten  sonra  ardından da kendi görüş
ve fetvasını belirtir.


VAHDET AYNASI ALLAME TABERSİ
Allame  Tabersi'nin  (r.a)  dönemindeki  büyük  sorunlardan  biri
mezhep ve etnik ihtilaflardı.
Selçukluların doğudaki hâkimiyeti İslam ahlakında büyük değişik-
liklere neden oldu. Belirli bir mezhebe bağlanarak diğer mezheplere
özellikle de Şiilere baskı yapmaya başladılar.
Şiiler  Al-i Bûye hükümeti döneminde büyük bir kudrete sahipti.
Fakat Selçukluların saltanatı ele almasıyla durum tersine döndü ve

Şiiler  eski  güçlerini  kaybetmeye  başladılar;  hatta  bazı  hükümdarlar
döneminde  Şiilar, Mecusiler  ve Hıristiyanlar  kategorisinde  bile  yer
verilmiyordu. Öyle ki umumi yerlere girişleri bile yasaklanmıştı.
Bu  zorluklara  rağmen  Şia  âlimleri  tebligata  ve  kendi  inançlarını
savunmaya devam ettiler. Hiçbir zaman davalarından vazgeçmediler.
Melik Şah  saltanatının  sonlarına doğru bir grup Şiinin Selçuklu hü-
kümetine nüfuz etmesiyle azda olsa rahat nefes almaya başladılar. Bu
kargaşalı  dönemde mezhebi  ve  etnik  ihtilaflar  doruk  noktaya  ulaş-
mıştı. Şii, Sünni, Mutezile vb. fırkaların ihtilafları kanlı olaylarla so-
nuçlanıyordu. Allame  Tabersi  (r.a)  bu  hassas  ve  zor  dönemde  tüm
mezhep  ve  fırkaların  kabullendiği  ilahi  kitap  Kuran-ı  ölçü  alarak
Müslümanları bir bayrak altında birliğe çağırdı. Bu birlik çağrısının
en  büyük  kanıtı  da Mecmau'l-Beyan  tefsiridir. Allame Tabersi  (r.a)
bu tefsirinde hiçbir mezhep ve fırkayı karşısına almadan aynı doğrul-
tudaki tüm görüşleri beyan etmiştir.


ALLAME TABERSİ’NİN (r.a) ÖLÜMÜ
Müfessirler müfessiri, Eminu'l İslam Tabersi  iftihar dolu yaklaşık
80 yıllık yaşantısından sonra Kurban bayramı akşamı yani 9 Zilhicce,
1054'de  Sebzivar  Şehrinde  ilahi  davete  "Lebbeyk"  diyerek  İslam
dünyasını, özellikle de Şiileri mateme boğdu.
 
Bazı yazarlar merhum Tabersi'nin zehirlenerek şehit edildiğini ile-
ri sürmüşlerdir.
 
Allame Tabersi'yle muasır  olan  bir  kısım  yazarlar  da Allame'nin
Oğuz  taifesi  tarafından  şehit  edildiğini  iddia  etmişlerdir.  Allame
Tabersi'nin  (r.a)  temiz  naşı Sebzivar  şehrinden mukaddes Meşhed'e
getirilerek İmam Rıza'nın (aleyhisselam) haremine defnedildi.
 
-Ruhu Şâd, Mekânı Cennet Olsun-